Misja

Misja Wydziału Architektury i Wzornictwa budowana w oparciu o misję ASP w Gdańsku zawiera się w dwóch podstawowych powinnościach: kształtowaniu twórczych i krytycznych osobowości członków społeczności akademickiej oraz wytyczaniu kierunków rozwoju dyscypliny sztuk projektowych, wyodrębnionej w dziedzinie sztuk plastycznych.

Wydział posiada w ramach misji Uczelni autonomię w określaniu celów i priorytetów swojego działania, bierze odpowiedzialność za podejmowane wyzwania wynikające z przyjętych powinności a w szczególności za rangę przyznawanych tytułów i stopni oraz za jakość prowadzonych prac projektowych i badawczych. Kadra akademicka i studenci budujący społeczność akademicką współpracują ze sobą przestrzegając zasad etosu akademickiego, etyki i prawa; kontynuując tradycję w poczuciu odpowiedzialności za wizerunek i dobre imię Wydziału.

Wydział realizuje swoją misję w trzech obszarach działania: poznawczym, praktycznym i edukacyjnym, stanowiących Jego cele strategiczne. Działania poznawcze wspierają sztukę projektową i naukę oraz prowadzą do budowania teorii projektowania oraz sprzyjają tworzeniu definicji zawodu projektanta. Celem Wydziału jest zapewnienie kadrze akademickiej – w ramach uzgodnionych priorytetów – swobody wyboru tematyki prowadzonych prac projektowych i badawczych oraz udziału w tworzeniu programu kształcenia Działania praktyczne dotyczą współpracy ze środowiskami gospodarczymi, organizacjami społecznymi, organami samorządowymi i stowarzyszeniami zawodowymi a realizowane są między innymi poprzez kształcenie projektantów, którzy mają tworzyć kompetentne kadry zawodowe. Celem Wydziału jest stworzenie absolwentom możliwości samodzielnej pracy twórczej w warunkach otwartego na globalną gospodarkę wolnego zawodu, oraz przygotowanie wykwalifikowanej kadry zdolnej do samodzielnego dostrzegania, badania i rozwiązywania problemów projektowych, ramach podejmowanej pracy w różnych podmiotach gospodarczych sektora prywatnego i publicznego.

Obszar edukacyjny reprezentowany na Wydziale ma charakter multidyscyplinarny, wykracza poza dziedzinę sztuk plastycznych, powiązany jest zarówno z naukami technicznymi jak i humanistycznymi. Taki obszar pozwala na realizowanie koncepcji świadomego budowania twórczych i aktywnych postaw, sprzyjających zrozumieniu złożoności współczesnego świata i podejmowaniu współodpowiedzialności za jakość kultury materialnej naszej cywilizacji. Celem Wydziału jest zapewnienie studentom wysokiego poziomu kształcenia i przygotowanie do podjęcia przyszłych zawodowych i akademickich wyzwań oraz wsparcie w kształtowaniu ich drogi rozwoju kompetencji. Rada Wydziału Architektury Wzornictwa w Gdańsku