Awanse naukowe

Postępowanie habilitacyjne
Jan Sikora, 2016
Krzysztof Ludka, 2016
Iwona Dzierżko – Bukal, 2015
Bogumiła Jóźwicka, 2013
Marek Średniawa, 2012

Przewody Doktorskie
Bogumił Oświecimski, 2017
„Odręczny szkic jako wyraz i kontynuacja myśli twórczej, autorskie modyfikacje tworzenia rysunku perspektywicznego”

Anna Wachowicz, 2015
„Od szkicu do prototypu – metody zapisu projektu w procesie rozwoju produktu”

Marta Hryc, 2014
„Nie-zwykłość. Socjo-kulturowe konsekwencje działań projektowych na tle konfliktu między poszanowaniem praw własności a prawem do współdzielenia zasobów”

Tomasz Zmyślony, 2014
„Nowa tożsamość miejsca?”

Marta Flisykowska, 2013
„Idea glokalności w projektowaniu produktów autorskich”

Anna Wejkowska_Lipska, 2013
„Non Visual (nie wizualne…) Przestrzeń architektoniczna „ Nieidealnych” aktem twórczym projektanta i odbiorcy – celebracja doświadczeń i emocji w kontekście nauk i sztuk”

Jan Sikora, 2013
„Mała architektura strefy plaż południowego Bałtyku jako element kształtujący krajobraz kulturowy”

Paweł Gełesz, 2013
„Modularna architektura statków pomocniczych floty offshore. Analiza projektowa możliwości modułowej standaryzacji architektury statków na przykładzie floty pomocniczej morskiego przemysłu wydobywczego. Nowy standard nadbudówek statków floty offshore”.

Katarzyna Zawistowska, 2013
„Inter|audytorium. Architektura widowni i miasto”

Maciej Dojlitko, 2013
„Opracowanie koncepcji wizerunku munduru polowego Wojska Polskiego. Kamuflaż jako narzędzie komunikacji wizualnej”

Tomasz Kwiatkowski, 2012
„System narzędzi wspomagających pracę pracowni kształcącej projektantów”