Slow City – Czarna Woda

W Czarnej Wodzie, 14 listopada, odbyło się spotkanie inaugurujące projekt badawczy pn. „Slow City. Projekt studialny kształtowania przestrzeni publicznych w Czarnej Wodzie”.

Projekt będzie realizowany w porozumieniu pomiędzy Akademią Sztuk Pięknych w Gdańsku, Gminą Czarna Woda i Politechniką Gdańską. Głównym celem projektu jest zbadanie możliwości kształtowania przestrzeni publicznych w Czarnej Wodzie, przez opracowanie studialnych projektów architektonicznych i artystycznych. Studialne koncepcje projektowe zostaną przetestowane w warunkach tzw. wirtualnej rzeczywistości (przez Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej, Wydział ETI PG), przed ewentualnym wdrożeniem ich w rzeczywistości. Dodatkowo, zostanie przygotowana ocena przestrzeni publicznych w Czarnej Wodzie, przez opracowanie audytu dostępności wraz z kierunkami zmian w przestrzeni miasta, uwzględniającymi potrzeby osób starszych i osób z niepełnosprawnościami z zastosowaniem koncepcji projektowania uniwersalnego (przez Katedrę Technicznych Podstaw Projektowania Architektonicznego, Wydział Architektury PG).

Spotkanie miało charakter roboczy, podczas którego burmistrz, p. Arkadiusz Gliniecki, oprowadził grupę studentów i nauczycieli akademickich po Czarnej Wodzie, objaśniając historię i obecną sytuację miasta oraz przedstawiając możliwe drogi rozwoju. Szczególnym czynnikiem, który wpłynie na zmianę dotychczasowego funkcjonowania i układu przestrzennego miasta, będzie budowa nowych przystanków kolejowych w centrum. To z kolei może przyczynić się do wykształcenia współczesnego centrum miasta („rynku”) i stworzenia nowej koncepcji rekreacji oraz turystyki kulturowej, oryginalnie i atrakcyjnie włączającą Czarną Wodę w przebiegające przez nią szlaki turystyczne.

Interdyscyplinarny charakter projektu wiąże się ze zróżnicowanymi obszarami opracowania, od koncepcji architektoniczno-artystycznych po działania animujące kulturę. W tym nowym, ambitnym przedsięwzięciu, udział biorą wszystkie wydziały ASP, reprezentowane przez następujące pracownie i jednostki: Animację Kultury, Pracownię Sztuki w Przestrzeni Publicznej, Pracownię Sztuki Włókna,
Pracownię Komunikacji Wizualnej, Pracownię Projektowania Produktu Przemysłowego, Pracownię Projektowania Ergonomicznego, Pracownię Projektowania i Organizacji Przestrzeni oraz Pracownię Architektury Pasywnej.

Projekt będzie realizowany etapami. Pierwszy, wielowariantowy etap projektu, zakończy się na początku lutego 2018r. i zostanie zaprezentowany przedstawicielom władz Czarnej Wody. W drodze dyskusji i ustaleń, zostanie wyłoniona koncepcja do dalszego opracowania. Zakończenie tego etapu projektu przewidziano na czerwiec 2018, kiedy efekty wykonanych prac zostaną zaprezentowane mieszkańcom w formie wystawy i prezentacji w przestrzeni wirtualnej.