Design w przestrzeni społecznej

DESIGN W PRZESTRZENI SPOŁECZNEJ to wspólna propozycja Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku i Uniwersytetu Gdańskiego dla osób zainteresowanych twórczym projektowaniem. Studia stanowią odpowiedź na rosnące zapotrzebowanie w dziedzinie analizowania i prognozowania trendów, kreowania przestrzeni, przedmiotów, usług oraz interakcji w kontekście obecnie zachodzących zmian społecznych i kulturowych. Unikatowa oferta edukacyjna została przygotowana w oparciu o współpracę zespołu naukowców i praktyków zajmujących się opiniotwórczym oddziaływaniem designu oraz wpływem procesów społecznych na współczesną kulturę.

Interdyscyplinarne studia, łączące elementy wiedzy humanistycznej, nauki społeczne oraz sztuki projektowe obejmują łącznie 360 godzin dydaktycznych i trwają 3 semestry w trybie niestacjonarnym. Ich adresatem są osoby, których zainteresowania, dotychczasowa praktyka lub plany zawodowe związane są z szeroko rozumianym designem, potrzebą zdobycia umiejętności rozpoznawania oraz analizy zjawisk oddziałujących na naszą wyobraźnię i przestrzeń społeczną.

Zapraszamy szczególnie absolwentów studiów artystycznych, humanistycznych, społecznych, ekonomicznych, ale także architektów, menadżerów, kadrę zarządzającą procesem zmian w obszarze biznesu, administracji publicznej, w organizacjach „czwartego sektora”, dziennikarzy, a także projektantów pragnących poszerzyć swoje kompetencje.

Poszczególne moduły kształcenia obejmują wiedzę o trendach społecznych (25%), wprowadzają w historię i teorię współczesnej kultury wizualnej (25%) oraz zapewniają umiejętności pozwalające na projektowe interpretacje zdobytych doświadczeń w przemysłach kreatywnych (50%).

Szczegółowy program studiów wraz z zestawieniem przedmiotów, ilością godzin i punktów ECTS skonstruowany został z intencją współuczestnictwa słuchaczy w zaawansowanych procesach badawczych, naukowych i wdrożeniowych, a także udziału w cyklicznych seminariach, na które zapraszani będą wybitni specjaliści ze świata sztuki, nauk społecznych i kultury wizualnej.

Uczestnicy dowiedzą się jak:
wykorzystać wiedzę naukową do systematyzowania i analizowania założeń projektowych
analizować trendy społeczne wpływające na zmianę stylów życia
formułować krytyczne opinie w oparciu o naukową analizę zjawisk
werbalizować spostrzeżenia w krótkiej i komunikatywnej formie
kompetentnie dyskutować o zmianach we współczesnej kulturze, społeczeństwie, przestrzeni miejskiej etc.
aktywnie uczestniczyć w kształtowaniu rzeczywistości społecznej

Absolwenci opanują umiejętności w zakresie:
podstaw obsługi programów komputerowych, niezbędnych w projektowaniu (CAD/CAM)
wybranych aspektów projektowania przestrzeni (cultural landscape / environmental structures)
wybranych aspektów projektowania przedmiotu (product design / experimental design)
projektowania doświadczenia (UX – user experience / CX – customer experience)
opracowywania kompleksowych strategii projektowych
kreatywnej pracy w interdyscyplinarnych zespołach (design thinking)

W jaki sposób można wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności:
W aktywności zawodowej w obszarze szeroko rozumianego designu – zarówno na poziomie operacyjnym, decyzyjnym i biznesowym, a także we wszelkich działaniach eksperckich i profesjonalnych, których elementem jest obserwacja lub opis procesów społecznych, wpływających na model uczestnictwa w kulturze.

Wykładowcy:
Kadrę dydaktyczną tworzą renomowani wykładowcy Wydziału Architektury i Wzornictwa, Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku oraz Wydziału Historycznego i Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego, a także zaproszeni eksperci zewnętrzni, visiting professors oraz specjaliści z wybranych dziedzin.

Gdzie:
Zajęcia odbywać się będą w obrębie atrakcyjnej architektury historycznego centrum Gdańska: w Wielkiej Zbrojowni / Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku (Targ Węglowy 6) oraz w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego (ul. Bielańska 5), przewidziane są także badania terenowe, wizyty w instytucjach oraz wyjazdy studyjne.

Kiedy:
Studia rozpoczynają się 21.10.2017 w cyklu sobotnio-niedzielnych zjazdów dwa razy w miesiącu.

Jak:
Zajęcia mają charakter: wykładów konwersatoryjnych, seminariów, prac badawczych realizowanych w interdyscyplinarnych zespołach, praktycznych zadań artystycznych, projektowych i wdrożeniowych, prezentacji oraz dokumentacji działań twórczych

Ze względu na unikatowy charakter studiów i konieczność zagwarantowania ich wysokiej jakości, grupa studencka liczyć będzie maksymalnie 30 osób.